Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava – motornih vozila

ZU Dom zdravlja Nikšić, na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09 i 040/11) i člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. List Crne Gore”, br. 44/10 ), objavljuje:

Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava – motornih vozila

ZU dom zdravlja Nikšić objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za prodaju sledećih osnovnih sredstava-motornih vozila:

1.1 Putničko motorno vozilo marke “Lada” tip modela 2110, snaga/zapremina motora: 1499/52, godina proizvodnje: 2005 VIN: XTA211100Y12714, pogonsko gorivo: benzin, Početna vrijednost: 270.00€

1.2 Putničko motorno vozilo marke “Lada” tip modela Niva, snaga/zapremina motora: 1690/61, godina proizvodnje: 2006 VIN: XTA21214061812656, pogonsko gorivo: benzin, Početna vrijednost: 1189.95€

1.3 Putničko motorno vozilo marke “Lada” tip modela 21310 4×4, snaga/zapremina motora: 1690/59, godina proizvodnje: 2012 VIN: XTA213100C0138238, pogonsko gorivo: benzin, Početna vrijednost: 1805.90€

1.4 Putničko motorno vozilo marke “Lada” tip modela Niva 2121, snaga/zapremina motora: 1690/59, godina proizvodnje: 2000 VIN: XTA212140Y1494953, pogonsko gorivo: benzin, Početna vrijednost: 659.37€

Mjesto, vrijeme i uslovi prodaje

ZU Dom zdravlja Nikšić objavljuje javni poziv za prodaju motornih vozila putem prikupljanja ponuda (tender). Imovina koja je predmet prodaje, može se pogledati radnim danima u periodu od 10,00 do 14,00 časova, uz prethodni dogovor sa kontakt osobom, Dušan Đukanović tel. 067/644-338, na parkingu ZU Dom zdravlja Nikšić ul Radoja Dakića b.b.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja ponude dostave blagovremenu i potpunu dokumnetaciju , neposredno ili putem pošte, na arhivu ZU dom zdravlja Nikšić, adresa: Radoja Dakića b.b., najkasnije do 26.11.2022. godine do 12,00 časova.

Sadržaj ponude:

  1. Lični podaci (za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte ili broj pasoša. Za pravna lica: naziv i sjedište, ime i prezime ovlašćenog lica, PIB.)
  2. Redni broj i naziv automobila za koji je ponuđač zainteresovan,
  3. Ponuđena cijena izražena u eurima i broj žiro računa za povraćaj depozita.
  4. Za fizička lica: ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša
  5. Za pravna lica: izvod iz CRPS
  6. Ovjereno punomoćje ukoliko za ponuđača učestvuje drugo lice, kao i za ovlašćenog predstavnika pravnog lica.
  7. dokaz o uplaćenom depozitu ili garanciju banke za pravna lica.

Obaveza ponuđača je da uplate garantni depozit na iznos od 10% od početne (minimalne ) cijene za otkup motornog vozila koje je predmet ponude, s tim što pravna lica umjesto uplate garantnog depozita mogu položiti garanciju ponude naplativu na prvi poziv, na iznos garantnog depozita od 10% od početne (minimalne ) cijene za otkup motornog vozila koje je predmet ponude, sa rokom važenja od 30 dana.

Uplata garantnog depozita se vrši na račun ZU Dom zdravlja Nikšić žiro račun: 570-1181000451-42 kod Zapad Banke sa naznakom “ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU”.

Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa i ne starije od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Otvaranje ponuda, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponunača, će sprovesti Komisija ZU Dom zdravlja Nikšić dana 26.11.2022 godine u prostorijama sale za sastanke JZU Dom zdravlja Nikšić sa početkom u 12,30 časova.

Sva vozila se prodaju u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od najniže procijenjene vrijednosti.

Troškovi prenosa imovine (porez,takse i ostalo) padaju u cjelosti na teret kupca.

U slučaju da dva ili više ponuđača dostave istu cijenu za isto vozilo, prednost će imati onaj ponuđač koji je prvi predao ponudu, odnosno onaj ponuđač čija je ponuda prva zavedena na arhivi ZU Dom zdravlja Nikšić.

Sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja i isti će biti obavezni da iznos uplate i dokaz o uplati cjelokupne sume dostave na dan zaključenja ugovora.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine predmetnog motornog vozila njegova garancija će biti aktivirana, odnosno uplaćeni depozit će biti zadržan,a biće pozvan drugorangirani ponuđač.

Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će biti vraćen dok će prvorangiranom ponuđaču depozit biti uračunat u cijenu.

Ponude treba predavati u zapečaćenim kovertama sa naznakom:

„ ZU Dom zdravlja Nikšić.“
„ponuda za kupovinu vozila“
„ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda“
„tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača”

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje, već će biti vraćene na adresu ponuđača.

Prodaju vozila će sprovesti Komisija određena Rješenjem ZU Dom zdravlja Nikšić, a u skladu sa pozitivno pravnim propisima koji regulišu ovu materiju.