Izabrani doktor

Primarna zdravstvena zaštita predstavlja osnov cjelokupnog sistema zdravstvene zaštite

Primarna zdravstvena zaštita predstavlja osnov cjelokupnog sistema zdravstvene zaštite, u okviru koga se zadovoljavaju potrebe za promociom zdravlja, prevenciom bolesti, ranim otkrivanjem bolesti – skriningom, blagovremenom dijagnostikom i liječenjem i fizikalnom terapiom (potrebe usklađene sa obimom prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja).

Za zadovoljenje navedenih potreba određenih populacionih grupa, na primarnom nivou se organizuje pružanje zdravstvene zaštite kroz ambulante izabranih doktora:

 • izabranog doktora za djecu – pedijatra,
 • izabranog doktora za odrasle i
 • izabranog doktora za žene – ginekologa.

Građani sami biraju doktora sa liste izabranih doktora. Izbor doktora se vrši najmanje na jednu godinu i to popunjavanjem i potpisivanjem Izjave o izboru – promjeni izabranog doktora. Izbor doktora za osiguranike mlađe od 15 godina ili lica pod starateljstvom vrši roditelj ili staratelj. Osiguranik ženskog pola pored izabranog doktora takođe ima pravo na izbor izabranog doktora za žene – ginekologa.

Osiguranici imaju pravo promjene izabranog doktora i prije isteka jedne godine u slučajevima predviđenih Pravilnikom pri čemu su dužni da u Izjavi o promjeni izabranog doktora navedu razlog promjene.

Zakazivanje pregleda kod izabranog doktora može se izvršiti direktno ili indirektno (putem telefona).

U slučaju privremene odsutnosti izabranog doktora (zbog korišćenja godišnjeg odmora, bolovanja, službenog puta i dr.), osiguranicima registovanim kod njega Dom zdravlja obezbjeđuje doktora (“doкtor u zamjeni”) koji privremeno mijenja odsutnog doktora.

Djelokrug rada izabranog doktora se sastoji od tri grupe aktivnosti:

Prva grupa aktivnosti je:

 • preventivni rad i unapređenje zdravlja.

Druga grupa aktivnosti je:

 • kurativni rad koji podrazumijeva: dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda;
 • liječenje u stanu bolesnika;
 • ublažavanje bola.

Treća grupa aktivnosti je:

 • vršenje javnih ovlašćenja.
 • Ovlašćenja izabranog doktora:
 • utvrdjuje privremenu spriječenost za rad,
 • propisuje ljekove,
 • određuje potrebu za liječenjem na sekundarnom i tercijarnom nivou,
 • upućuje osiguranike na sekundarni i tercijarni nivo nakon kompletne obrade osiguranika u okviru obima usluga iz svoje djelatnosti utvrđenih posebnim propisom,
 • izdaje putni nalog u vezi korišćenja zdravstvene zaštite,
 • određuje potrebu za kućnim liječenjem, njegom i sanitetskim prevozom,
 • propisuje medicinska pomagala za kućno liječenje,
 • upućuje osiguranika na ljekarske i invalidske komisije,
 • izdaje uput za rehabilitaciju, prikuplja i čuva medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju, bolestima i liječenju osiguranika, bez obzira gdje se to lice liječilo.

Izabrani doktor za odrasle

Kod izabranog doktora za odrasle registruju se osiguranici iznad 15. godina starosti

Shodno normativu kadra, a da bi se ostvarilo načelo dostupnosti i pravilne raspoređenosti zdravstvene zaštite Programom zdravstvene zaštite je predviđeno da kod jednog izabranog doktora za odrasle na području teritorije Opštine Nikšić može biti registrovano najviše 2.000 osiguranika, na području teritоrije Opštine Šavnik 1.600 i na području teritorije Opštine Plužine 1.600.

Ambulante izabranih doktora za odrasle, djecu i žene koje su locirane u Nikšiću rade u dvije smjene;

 • prva smjena od 07:00 – 14:00
 • druga smjena od 14:00 – 21:00.

Promjena po smjenama se vrši sedmično.

Kontakt telefoni:

040 204-650 / 040 204-627 / 040 204-623

R.br. Izabrani doktor Medicinska sestra
1 dr Vjera Bojović Andrea Međedović
2 dr Sonja Draganić Marija Lalatović
3 dr Tanja Pješčić Sonja Mitrović
4 dr Anđa Rutešić Dragana Knežević
5 dr Suzana Golubović Svetlana Murić
6 dr Tatjana Karadžić Mileva Radulović
7 dr Slavka Čolaković Milijana Zečević
8 dr Vesna Zelović Ranka Džoganović
9 dr Dragana Radunović Ljiljana Jocović
10 dr Lidija Ognjenović Nataša Pejović
11 dr Jelena Koprivica Branka Mijušković
12 dr Milena Lalatović Ana Čurović
13 dr Stana Simić Anka Čurović
14 dr Ljiljana Adžić Milica Kisjelica
15 dr Svetlana Drašković Verica Popović
16 dr Nada Krivokapić Stojanka Zeković
17 dr Amela Rastoder Čelebić Senka Papović
18 dr Aleksandar Ždrale Senka Peković
19 dr Marijana Šturanović Nataša Jovović
20 dr Ljubica Todorović Milena Gojković
21 dr Jelena Kolak Petar Bokan

U terenskim ambulantama koje se nalaze na lokacijama Bogetići i Krstac stalno su prisutne medicinske sestre-tehničari, dok izabrani doktor ordinira jednom sedmično i to:

 • Bogetići – (utorak),

 • Krstac – svaki drugi četvrtak i po potrebi.

Punkt: MZ Kličevo

Radno vrijeme od 07.00 do 15.00 časova svakog radnog dana

Kontakt telefoni:

040/252-148

R.br. Izabrani doktor Medicinski tehničar
1 dr Milica Tabaković Boro Mijušković

Punkt: Miolje polje

Radno vrijeme od 07.00 do 15.00 časova svakog radnog dana

Kontakt telefoni:

040/250-763

Punkt: MZ DRAGOVA LUKA

Radno vrijeme od 07.00 do 15.00 časova svakog radnog dana

Kontakt telefoni:

040/255-726

Punkt: MZ VIDROVAN

Radno vrijeme od 07.00 do 15.00 časova svakog radnog dana

Kontakt telefoni:

040/246-065

R.br. Izabrani doktor Medicinska sestra
1 dr Goran Kosić Rada Šuković

Punkt: MZ VELIMLJE

Izabrani doktor ordinira svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova

Stalno je pripravan medicinski tehničar, koji aplicira propisanu terapiju, pruža hitnu medicinsku pomoć iz svog domena. Terenske ambulante u sklopu ovog punkta u kojima izabrani doktor ordinira jednom sedmično su:

 • Crkvice,
 • Vraćenovići,
 • Petrovići,
 • Grahovo,
 • Vilusi.

U ambulantama u Vilusima, Grahovu i Vraćenovićima stalno je obezbjeđeno prisustvo medicinske sestre-tehničara. Pružanje patronažnih zdravstvenih usluga je organizovano na čitavom prostoru.

Kontakt telefoni:

040/732-028

Lokacija: OPŠTINA ŠAVNIK

Radno vrijeme od 07.00 do 14.00 časova svakog radnog dana uključujući i subotu

U Zdravstvenoj stanici u Šavniku radi jedan Izabrani doktor i 8 medicinskih sestara-tehničara, od kojih su dvije stalno raspoređene u terenskim ambulantama.

Terenske ambulante u sklopu ove lokacije u kojima izabrani doktor ordinira jednom sedmično su:

 • Boan,
 • Bukovica.
R.br. Izabrani doktor Medicinska sestra
1 dr Sanja Bušaj
Radmila Jakić

Lokacija: OPŠTINA PLUŽINE

Radno vrijeme od 07.00 do 14.00 časova svakog radnog dana uključujući i subotu

U Zdravstvenoj stanici u Plužinama radi jedan ID i 10 medicinskih sestara-tehničara.

Terenske ambulante u sklopu ove lokacije u kojoj izabrani doktor ordinira jednom sedmično je Crkvičko Polje, gdje je obezbjeđeno stalno prisustvo medicinske sestre-tehničara.

Kontakt telefoni:

040/271-136

R.br. Izabrani doktor Medicinski tehničar
1 Rada Adžić Zoran Ćuković
2 Mirjana Orbović