MENADŽMENT

ZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ

Spec. dr Vera Bulatović

Spec. dr Vera Bulatović

Direktor ZU Dom zdravlja Nikšić

Direktor ZU Dom zdravlja Nikšić

Direktor ZU Doma zdravlja Nikšić organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Doma zdravlja u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom, Statutom i opštim aktima Ustanove.

Direktora bira i razrješava Ministarstvo zdravlja na osnovu javnog konkursa i podnesenog Programa rada.

Mandat direktora traje četiri godine.

Odlukom Ministarstva zdravlja za direktorku ZU Dom zdravlja Nikšić izabrana je dr Vera Bulatović, specijalista opšte medicine.

Spec. dr Vera Bulatović je zavšrila Medicinski fakultet u Beogradu. Godine 1986. godine je stekla zvanje doktora medicine, a 1999. specijalizirala internu medicinu.

Dr Vera Bulatović ima preko 35 godina radnog staža u ZU Domu zdravlja Nikšić. Kao doktor u terenskim ambulantama od 1986 do 1990, kao doktor Hitne medicinske pomoći do 1994, specijalista interne medicine od 1999. do 2008. godine, izabrani dr za odrasle do 2016. godine.

Dr Bulatović je bila i poslanik u Skupštini Crne Gore od 2016 do 2020. godine, kao predstavnik Demokratske narodne partije – DF, a od 6. aprila 2021. godine je direktor ZU Dom zdravlja Nikšić.

Dr Vera Bulatović je priznati nikšićki ljekar, izuzetne stručne i ljudske reputacije.

Pomoćnik direktora

Pomoćnik direktora za svoj rad odgovara direktoru Doma zdravlja i izvršava poslove i radnje koje su određene od strane direktora, a u skladu sa Statutom i drugim pravnim aktima Doma zdravlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora.

Pomoćnika direktora imenuje i razrješava direktor Doma zdravlja i imenuje se na period od četiri godine.

Odlukom direktora ZU Doma zdravlja Nikšić za pomoćnika direktora imenovana Branka Orbović – Papović, dipl. ekonomista

Glavna sestra

Glavna sestra za svoj rad odgovara direktoru Doma zdravlja. Ona pomaže direktoru u sprovođenju zadataka organizacione prirode i neposredno usmjerava rad svih organizacionih cjelina; Glavna sestra je odgovorna za organizovanje i pružanje zdravstvene njege u ustanovi u dijelu koji se odnosi na rad medicinskih sestara/tehničara.

Glavna sestra:

  • pomaže direktoru u sprovođenju zadataka organizacione priorode i neposredno usmjerava, kontroliše kvalitet i efikasnost rada medicinskih sestara sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom svih organizacionih cjelina ustanove i radnika na održavanju higijene objekata,
  • vodi brigu da zdravstveni radnici imaju pravilan odnos prema korisnicima usluga,
  • organizuje rad pripravnika i kontroliše obavljanje pripravničkog staža medicinskih sestara sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom,
  • stara se o rasporedu rada, plana korišćenja godišnjih odmora i evidencija odsutnosti medicinskih sestara/tehničara,
  • priprema interne izvještaja o pruženim uslugama i izvještaje za Institut za javno zdravlje i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore,
  • učestvuje u izradi plana rada, plana stručnog usavršavanja, programa perspektivnog razvoja kadrova i opreme, sagledava potrebe organizacionih cjelina u odgovarajućoj opremi, inventaru, zaštitnoj i radnoj odjeći, raznom potrošnom i drugom materijalu.

Poslove glavne sestre Doma zdravlja obavlja Mr Vesna Vuković, visoka medicinska sestra.