Centri za podršku

Dom Zdravlja Nikšić

Centar za plućne bolesti i tuberkulozu

Potrebe stanovništva za zdravstvenom zaštitom od plućnih bolesti i TB obuhvataju promociju zdravlja kroz savjetodavni rad, prevenciju kroz preventivne preglede i DOT i preglede zbog liječenja. Zadovoljenje ovih potreba na primarnom nivou se obezbjeđuje dominantno u Centrma za plućne bolesti i TB.

Centar za plućne bolesti i TBC Doma zdravlja Nikšić ima dugogodišnji rad i praksu vođen stručnim timom ljudi. Centar za plućne bolesti i TBC pruža specijalističko-konsultativne usluge iz domena prevencije, dijagnostike, praćenja i liječenje akutnih i hroničnih bolesti pluća i tuberkuloze.

Pacijenti dobijaju informacije o mogućim riziko-faktorima za nastanak oboljenja pluća, kao i savjete kako da ih izbjegnu. Sprovodi se i edukacija pacijenata o pravilnom i pravovremenom uzimanju ljekova i neposredna kontrola liječenja TBC.

U centru za plućne bolesti i tuberkulozu rade 2 doktora – spec. pneumoftiziologa, 1 doktor spec. interne medicine i 3 med.sestre-tehničara.

Radno vrijeme od 07.00 do 14.00 časova svakog radnog dana

Kontakt telefoni:

040/204-608

R.br. Doktor speijalista Medicinska sestra
1 dr Vesna Marojević Branka Bulatović
2 dr Jovan Utješinović Đoko Buturović
3 dr Milan Račić Milanka Radović

Centar za dijagnostiku

Potrebe stanovništva za dijagnostikom obuhvataju hemijsko-biohemijsku, mikrobiološku i radiološku dijagnostiku i ostvaruje se kroz upute izabranog doktora radi liječenja.

Mikrobiološka dijagnostika

Mikrobiološka dijagnostika Doma zdravlja Nikšić ima dugogodišnju tradiciju u svom radu. Stručnim kadrom i timskim radom ova laboratorija postiže izvanredne rezultate.

Mikrobiološka laboratorija svakodnevnih poslova otkrivanja i identifikacije mikroorganizama iz bolesničkih materijala.

Djelatnost se sprovodi kroz sljedeće aktivnosti:

  • uzorkovanje
  • ispitivanje
  • izvještavanje

U mikrobiološkoj laboratoriji rade 2 doktora spec. mikrobiologa i 10 laboranata.

Radno vrijeme od 07.00 do 14.00 časova svakog radnog dana.

Kontakt telefoni:

040/204-658

R.br. Doktor specijalista Laboranti
1 dr Nikolina Račić  
2 dr Milica Kankaraš  

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

U sklopu objekta Doma zdravlja Nikšić se nalazi Centar za mentalno zdravlje. Centar za mentalno zdravlje ima dugogodišnju praksu i profesionalan rad koji je usmjeren na rano otkrivanje, dijagnostiku, očuvanje i liječenje mentalnog zdravlja pacijenata. Rad se bazira na saradničkoj osnovi a odnos na međusobnom poštovanju i razumijevanju kojim pacijenti mogu biti u potpunosti zadovoljni.

U centru za mentalno zdravlje rade 3 doktora spec.psihijatrije, 3 psihologa, 2 socijalna radnika i 2 medicinske sestre.

Radno vrijeme od 07.00 do 15.00 časova svakog radnog dana,

Kontakt telefoni:

040/204-605

Zaposleni u centru:

dr Vesna Joksimović – doktor specijalista,

dr Dragica Minić – doktor specijalista,

dr Jelica Živković – doktor specijalista,

Olga Radović – psiholog,

Veselinka Milović – psiholog,

Nađa Milović – psiholog,

Miljana Mišković – socijalni radnik,

Ivana Šturanović – socijalni radnik,

Dušanja Ćorić – med.sestra

Gordana Božović – med.sestra

CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

Centar za djecu sa posebnim potrebama pruža usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite djeci uzrasta do 14 godina. Primarana djelatnost je rano otkrivanje i intervencija u smislu dijagnostičkih i terapeutskih procedura kod djece sa rizikom po rani psihomotorni razvoj.

Rad Centar se odnosi na rano otkrivanje djece sa rizikom za nastajanje poremećaja i oboljenja, kao i identifikacija djece sa već postojećim teškoćama u razvoju i njihovo kontinuirano praćenje i preduzimanje određenih terapeutskih mjera.

Radno vrijeme od 07.00 do 15.00 časova svakog radnog dana.

Zaposleni u centru:

Marija Petranić – psiholog,

Milica Baković – socijalni radnik,

Ana Kovač – logoped,

dr Snježana Dašić – specijalista pedijatar,

dr Tijana Jovanović – specijalista pedijatar,

dr Biljana Vučić – specijalista pedijatar,

Sonja Prodanović – med.sestra,

Dijana Andrić – med.sestra.

CENTAR ZA PREVENCIJU

(a) Populaciono savjetovalište

Populaciono savjetovalište se organizuje za cijelu populaciju sa ciljem promocije zdravih stilova života i prevencije oboljenja. Aktivnosti savjetovališta se realizuju metodama individualnog i grupnog rada prema Programu Instituta za javno zdravlje kroz:

  • Savjetovalište za dijabetes
  • Savjetovalište za HIV

Savjetovalište za prevenciju dijabetesa je namijenjeno ne samo dijabetičarima već sveukupnoj populaciji, kao oboljenju koje je prvo od hroničnih nezaraznih oboljenja prepoznato kao globalni problem i dat mu tretman kao infektivnoj epidemiji od strane UN i WHO.

Savjetovanje sa testiranjem na HIV je povjerljiv razgovor između klijenata i savjetnika sa ciljem procijene sopstvenog rizika za HIV infekciju i razmatranje procijene ponašanja koja vodi sprečavanju HIV infekcije.

Savjetovanje pomaže osobama da se informišu o HIV-u; kako se HIV prenosi, kako da prepoznaju rizike u svom ponašanju koje dovode do HIV–infekcije, gdje da urade HIV test i da zavisno od rezultata preduzmu radnje kojima će izbjeći da budu inficirani ili da inficiraju druge.

(b) Savjetovalište za mlade

Savjetovalište za mlade predstavlja preventivno djelovanje i upoznavanje mladih sa bitnim karakteristikama razvoja u period mladalaštva, teškoćama i problemima sa kojima se suočavaju u tom periodu, kao i sa načinima izbjegavanja i prevazilaženja tih teškoća.

U savjetovalištu za mlade provode se aktivnosti sa populacijom adolescenata, omladine i mladih kroz program: „prevencija bolesti zavisnosti”.

SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje ima za cilj unapređenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja.

Zaštita reproduktivnog zdravlja oba pola je od višestruke i izuzetne važnosti. Uloga savjetovališta se ogleda u očuvanju reproduktivnog zdravlja svih populacija, a posebno mladih koji usvajaju potrebna znanja kako bi se prevazišle predrasude i očuvalo njihovo reproduktivno zdravlje.

U Savjetovalištu se mogu informisati o zaštiti, očuvanju i unapređenju reproduktivnog zdravlja, zaštiti i prevenciji polno prenosivih infekcija, zaštiti od neželjene trudnoće i posledica koje ona sa sobom nosi.

Realizaciju aktivnosti u ovom savjetovalištu vrši izabrani doktor-ginekolog uz podršku doktora drugih specijalnosti i medicinskih saradnika.

U savjetovalište za reproduktivno zdravlje se dolazi po savjetu-preporuci izabranog doktora-ginekologa.

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŠBA

Higijensko-epidemiološka služba vrši aktivnosti na prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti, kao i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nezaraznih bolesti.
Ova služba učestvuje u programima od javnog zdravstvenog interesa.

U higijensko-epidemiološkoj službi zaposlena su tri dr specijaliste i tri sanitarna tehničara I jedna medicinska sestra.

Radno vrijeme od 07.00 do 15.00 časova svakog radnog dana.

Kontakt telefoni:

040/204-604

R.br. Doktor speijalista Sanitarni tehničar Medicinska sestra
1 dr Ivona Drašković Tatjana Gašić Mirjana Nikčević
2 dr Redžeb Zeinalagić Marija Milović
3 dr Branka Eraković Igor Đurović