Prava pacijenata

Opšte informacije

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi ovlašćenom licu – Zaštitniku prava pacijenata.

Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanom obliku.

Obrazac prigovora možete preuzeti u .doc ili .pdf formatu.

Prigovor možete podnijeti i elektronski na našem sajtu pomoću forme PODNESI PRIGOVOR.

Rad zaštinika prava pacijenata regulisan je Zakonom o pravima pacijenata. U skladu sa Zakonom pacijentima se obezbeđuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.

Po prigovoru pacijenta zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku o tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Napomena:

  • Za maloljetnog pacijenta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, prigovor podnosi njegov zakonski zastupnik, odnosno staralac;
  • Anonimni prigovori, (izuzev opšteg informisanja osiguranika), se ne evidentiraju;
  • Prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice;
  • Odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od tri dana;
  • Predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se prigovor podnosi Zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao pravni savjet, mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava;
  • Pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti pismenim putem Ministarstvu zdravlja Crne Gore.

Radno vrijeme Zaštitnika prava pacijenata od 07.00h do 15.00h (radnim danima).

ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

Duško Šarović, dipl.pravnik
Tel: 040/204-656
Email adresa: dzniksic2@t-com.me