Osnovne informacije

Odlukom Vade Crne Gore o mreži zdravstvenih ustanova Zdravstvena Ustanova Dom zdravlja Nikšić organizovana je kao davalac usluga primarne zdravstvene zaštite za opštine: Nikšić, Šavnik i Plužine

Teritorijalno, opština Nikšić je najveća opština u Crnoj Gori koja se prostire na 2.065 km2 i broji oko 65.000 stanovnika, opština Šavnik na teritoriji od 555 km2 (tridesetjedno naseljeno mjesto) ima oko 1.496 stanovnika, dok se opština Plužine, sa svojih tridesetak sela i 2.527 stanovnika, prostire na površini od 854 km2.

Teren, sa izuzetkom Nikšićkog polja, je brdsko-planinski, veoma razuđen, a ponegdje i teško pristupačan, pa je pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite organizovano preko ambulanti i stacionara:

 • centralne zgrade Dom zdravlja Nikšić;
 • ambulanti: Bogetići, Kličevo, Straševina, Dragova Luka, Župa – Miolje polje, Vidrovan, Krstac, ambulanta Velimlje u čijem su sastavu ambulante u Vraćanovićima, Vilusima, Petrovićima i Grahovu; Stacionar u Plužinama sa ambulantama u Crkvičkom polju i Stabnima (nije aktivna);
 • Stacionar u Šavniku sa ambulantama u Boanu i Bukovici.

Primarna zdravstvena zaštita je osnov sistema zdravstvene zaštite i prvi nivo na kojem građanin ostvaruje zdravstvenu zaštitu ili se uključuje u proces ostvarivanja zdravstvene zaštite na drugim nivoima.

ZU Dom zdravlja Nikšić je zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite za teritorije opština Nikšić, Šavnik i Plužine.

Zdravstvena djelatnost koja se obavlja na primarnom nivou zdravstvene zažtite obuhvata:

 • aktivnosti na unapređenju zdravlja građana;
 • zdravstvenu edukaciju i obrazovanje o najčešćim zdravstvenim problemima na određenom području i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole;
 • promovisanje zdravog načina života, uključujući i zdravu ishranu stanovništva;
 • saradnju sa drugim organima, organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima u cilju podržavanja zaštite, unapređenja i poboljšanja uslova životne i radne sredine i higijenskih uslova za život i rad pojedinaca;
 • zdravstvenu zaštitu majke i djeteta i planiranje porodice;
 • otkrivanje, prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti;
 • otkrivanje, prevenciju i kontrolu endemskih bolesti;
 • otkrivanje, sprečavanje i liječenje bolesti usta i zuba;
 • zdravstvenu zaštitu zaposlenih;
 • zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja;
 • imunizaciju protiv zaraznih bolesti u skladu sa Programom imunizacije;
 • patronažne posjete, liječenje i rehabilitaciju u kući;
 • prevenciju i liječenje najčešćih bolesti i povreda;
 • zdravstvenu rehabilitaciju djece i mladih s poremećajima u tjelesnom razvoju i zdravlju;
 • obezbjeđenje odgovarajućih ljekova;

Dom zdravlja je referentni centar primarne zdravstvene zaštite koji pruža podršku izabranom doktoru iz sljedećih oblasti:

 • sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole;
 • higijensko – epidemiološke zaštite;
 • zaštite mentalnog zdravlja;
 • liječenja plućnih bolesti i TBC
  laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih procedura kao i drugih oblasti koje odredi ministarstvo

ZU Dom zdravlja za Opštine Nikšić, Šavnik i Plužine pruža zdravstvene usluge za 57.000 osiguranih lica na području sve tri opštine.

Osim zgrade locirane u blizini centra grada u Nikšiću, rad izabranih doktora je organizovan na više lokacija (u prigradskim naseljima i seoskim područjima) i to:

 • Ambulanta u MZ Kličevo;
 • Ambulanta u MZ Miolje Polje;
 • Ambulanta u MZ Krstac;
 • Ambulanta u MZ Bogetići;
 • Ambulanta u MZ Dragova Luka;
 • Ambulanta u MZ Vidrovan;
 • Ambulanta u MZ Straševina;
 • Ambulanta u MZ Velimlje.