JEDINICA ZA PATRONAŽU

Potreba stanovništva za patronažnom zdravstvenom zaštitom zadovoljavaju se kroz posjete patronažnih sestara stanovništvu zavisno od gravitacionog područja i populacione grupe.

Svoj rad u patronažnoj posjeti koja pripada preventivnoj zdravstvenoj zaštiti evidentira patronažna sestra kroz usluge.

Zadovoljenja potreba stanovništva za liječenjem u kući ostvaruje se kroz patronažnu posjetu u kući zbog davanja terapije i pružanja njege po nalogu izabranog doktora. Patronažnu zdravstvenu zaštitu organizuju jedinice za patronažu.

Jedinica za patronažu Doma zdravlja Nikšić pokriva cijelokupnu teritoriju Opštine Nikšić, Šavnik i Plužine kako u gradskom tako i prigradskom i seoskom području. Jedinica za patronažu svoj rad zasniva na pružanju zdravstvenih usluga van prostorija Doma zdravlja tj. svoje usluge vrši u kućnim uslovima pacijenata i to:

  • patronažnu zaštitu u stanu korisnika (preventivni rad), koji uključuje sve kategorije pojedinaca po biološkim grupama populacije: djeca, žene, hrohični bolesnici, stari i ostali;
  • osnovnu zdravstvenu njegu u stanu bolesnika (kurativni rad), koji uključuje posjete radi tretmana i postupaka, intervencija i procedura po nalogu izabranog doktora;
  • učestvuje u promociji zdravlja i zdravstvenom prosvjećivanju.

U Jedinici za patronažu se obavljaju usluge koje su definisane Uredbom o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osuguranja:

posjeta trudnici sa zdravstvenim vaspitanjem;

posjeta kod babinjare sa zdravstvenim vaspitanjem;

posjeta kod djeteta u drugoj godini života;

posjeta kod djeteta u četvrtoj godini života;

posjeta kod žena koje više od tri godine nijesu bile kod ginekologa;

posjete hroničnim bolesnicima;

posjeta starijim od 65 godina koji u kalendarskoj godini nijesu bili kod izabranog doktora;

porodicama koje imaju zdravstveno-socijalne probleme ili brinu o invalidnoj osobi;

posjete kod lica sa aktivnom tuberkolozom;

posjeta kod bolesnika kome je potrebna djelimična ili potpuna pomoć kod izvođenja osnovnih životnih aktivnosti zbog bolesti ili starosti;

posjeta porodici koja se brine o invalidnoj osobi, teškom bolesniku ili o staroj osobi;

posjete zdravstvenog tehničara zbog tretmana i postupaka po nalogu izabranog doktora.

Za obavljanje preventivnih usluga Jedinica za patronažu od izabranih doktora dobija spisak osiguranika koji imaju pravo na preventivnu patronažnu posjetu, ili obilazi korisnike koji već postoje u evidenciji matične jedinice. Pomaže izabranom doktoru kod kućnog liječenja, sprovodi tretmane i postupke po nalogu izabranog doktora.

Rad je organizovan u dvije smjene:

  • Prva smjena od 07.00 do 14.00 časova;
  • Druga smjena od 14.00 do 21.00 časova.

Rukovodioc službe: Rade Gutović

Za sve potrebne informacije, kontakt telefoni:

040/204-688 i 040/204-601