Donacije

Donacija predstavlja poklanjanje

Donatorstvo je pravni posao u kojem donator nešto poklanja ili zavještava u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa, pri čemu primalac donacije ne daje naknadu za primljeni poklon ili zavještanje niti čini neku protivuslugu.

Sponzorstvo predstavlja ustupanje i preuzimanje usluge u cilju promocije sponzora, a radi obavljanja djelatnosti od javnog interesa.

Donacije i sponzorstva zdravstvenim ustanovama zasnivaju se na principima:

  • maksimalne koristi za primaoca,
  • uvažavanja potreba primaoca,
  • poštovanja kvaliteta i standarda,
  • efikasnosti u komunikaciji između donatora, primaoca donacije i sponzorstva.

Poštujući pomenute principe, doniranje ljekova, medicinskih sredstava, medicinske i kancelarijske opreme, vozila, građevinskih radova i drugog, odvija se u skladu sa sljedećim uputstvima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja:

Uputstvo o načinu evidentiranja donacija i sponzorstava za ljekove i medicinska sredstva:

https://wapi.gov.me/download-preview/7f574c27-f392-47e4-94d7-fb04c2cf299a?version=1.0)

Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva opreme u javnom zdravstvenom sistemu:

https://wapi.gov.me/download-preview/a7d769c2-b872-4c04-9182-7161eeb75d74?version=1.0

Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva građevinsko zanatskih radova, vozila, kancelarijske i druge opreme za javne zdrasvtvene ustanove:

https://wapi.gov.me/download-preview/0db8259a-c57a-42d7-b896-e7dd46aee2a5?version=1.0

Dokumenta

Preuzimanja